Hoiva-avustajat

Hoiva-avustaja auttaa hoivakotiemme asukkaita viihtymään ja voimaan hyvin. Hän avustaa asuk-kaitamme heidän arkisissa toimissaan, pitää paikkoja siistinä ja pitää mielialaa ylhäällä seurustele-malla heidän kanssaan.

Työnantajana tarjoamme vastuullisen ja merkityksellisen toimen työympäristössä, jossa voi kehittyä eteenpäin. Meillä jokaisella työntekijällä on aito mahdollisuus vaikuttaa asioihin sekä johtaa käytän-nön työssä itseään.

Tee avoin hakemus täällä

Hoiva-avustajalla on suuri vaikutus hoitokotiemme asukkaiden hyvinvointiin ja arjen sujuvuuteen. Hän ohjaa asukkaita kunkin oman hoitosuunnitelman mukaisesti, auttaa asukkaita arkitoimissa, kuten pukeutumisessa ja peseytymisessä, ja huolehtii hoivakodin yleisestä puhtaudesta ja siistey-destä. Tämän lisäksi hän auttaa pitämään asukkaiden mielen vireänä seurustelemalla heidän kans-saan ja osallistumalla hoivakodin aktiviteetteihin.

Lääkehoidollisen koulutuksen suorittaneet hoiva-avustajat voivat myös jakaa valmiiksi jaettuja lääk-keitä yksikön lääkehoitosuunnitelman näin salliessa.

Meillä hoiva-avustaja pääsee tekemään merkityksellistä työtä, joka tähtää ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ylläpitoon. Tarjoamme vastuullisen ja itsenäisen toimen työympäristössä, jossa voit kehittyä ja edetä urallasi muun muassa opiskelemalla oppisopimuksella lähihoitajaksi työn ohessa.

Meillä työskenteleviä yhdistää halu oppia uutta ja ottaa vastuuta omasta työstä. Välitämme asiak-kaistamme ja työmme jäljestä.