Yhteiskuntavastuumme

Attendo Suomella on vastuullinen yhteiskunnallinen tehtävä: se tuottaa asumis- ja hoivapalveluja kunnille ja kuntayhtymille. Suurin liiketoiminta-alue on ikäihmisten hoivapalvelut. Attendo tarjoaa kodinomaista hoivaa ja kuntoutusta myös kehitysvammaisille ja vammaisille, mielenterveyskuntoutujille sekä kotihoidon asiakkaille. Attendo operoi myös Kiljavan kuntoutussairaalaa ja useita lastensuojelun yksiköitä.

Arvomme ovat osaaminen, sitoutuminen ja välittäminen.

Attendo on järjestäytynyt työnantaja, ja kuuluu Hyvinvointialan liittoon (Hali r.y.), jonka vastuullisen liiketoiminnan periaatteita se on sitoutunut noudattamaan.

Keskeiset sosiaalisen vastuun tunnuslukumme, joita seuraamme vuosittain, ovat:

  • henkilöstön työssä viihtyminen (syksyllä 2018 tulos 3,9 asteikolla 1-5)
  • asukkaiden tyytyväisyys (syksyllä 2018 tulos 4,2 asteikolla 1-5).

Attendon hoivakotien energiankulutus on toimialan matalinta. Sähkön ja lämmön kulutus on yhteensä alle 10 MWh/asukas/vuosi. Hoivakodeissa lajitellaan jätteet ja ruokahävikkiä vähennetään.

    Attendo on vastuullisuusverkosto FIBSin jäsen. 

 Attendo Suomi – konsernin keskeiset taloudelliset tunnusluvut vuonna 2018:

  • Liikevaihto vuonna 2018 oli 450,3 miljoonaa euroa
  • Liikevoitto (EBIT) oli 24,5 miljoonaa euroa ja 5,4% liikevaihdosta.
  • Tilikauden tulos oli 16,0 miljoonaa euroa ja 3,6% liikevaihdosta.
  • Nettovelka (korolliset velat vähennettynä rahoilla ja pankkisaamisilla) oli tilikauden lopussa 93,4 miljoonaa euroa.
  • Konserni tuotti toiminnallaan Suomeen erilaisia veroja (yhteisövero, varainsiirtovero, kiinteistövero, arvonlisäverot) 33 miljoonaa euroa.

Vuonna 2018 konsernin bruttoinvestoinnit Suomeen olivat 155 miljoonaa euroa. Kaikkiaan Attendon käytössä olevan rakennuskannan hankinta-arvo on noin 1,3 miljardia euroa, johon sisältyvän arvonlisäveron osuus on noin 300 miljoonaa euroa.
Attendo Suomi – konsernin tilikauden 2018 luvut ovat jatkuvien liiketoimintojen lukuja ilman vuonna 2018 myytyjä terveyspalveluliiketoimintoja ja myydyistä liiketoiminnoista saatua myyntivoittoa. Luvut on laadittu IFRS standardin mukaisesti.

 Attendo on Tukholman pörssissä noteerattu pörssiyhtiö, joka julkaisi 14.2.2019 konsernin vuosiraportin 2018. Konsernin Investor Relations –sivuilla on pörssiyhtiön toimintaan liittyvät olennaiset tiedot.

Tietosuoja keskeinen osa Attendon vastuullista toimintaa

Tietosuojaosaaminen on tärkeä osa hoitotyön johtamista

Henkilötietojen turvallinen käsittely on tärkeässä asemassa sosiaali- ja terveydenhuolto –alalla, jossa käsitellään yksityisten ihmisten henkilökohtaisia tietoja. 25.5.2018 voimaan astunut Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), velvoittaa organisaatiot osoittamaan ne toimet, joita se on tehnyt henkilötietojen suojaamiseksi.

Muuttunut tietosuojalainsäädäntö lisäsi alalla toimivien yritysen henkilöstön koulutustarpeita. Tämän vuoksi Attendo ryhtyi vuoden 2017 alussa tiedottamaan sekä kouluttamaan henkilökuntaansa GDPR:ään liittyen. Attendo perehdyttää henkilökuntaansa tietosuojaan liittyen Valo-verkkokoulutuksella sekä koulutustilaisuuksien avulla.

Attendon hoiva- ja palvelukotien esimiehille ja henkilökunnalle järjestämien tietosuojakoulutuksien tavoitteena oli varmistaa esimiesten ymmärrys tietosuojan periaatteista ja tietosuoja-asetuksen (GDPR) tuomista käytännön muutoksista. Koulutusten tavoitteena on lisäksi varmistaa, että esimiehet tietävät, mistä he löytävät tarvittaessa lisätietoa GDPR:stä ja ketkä organisaatiossa ovat tietosuojan vastuuhenkilöitä.

Laurilan ja Nissisen (2018) ylemmän AMK-opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Attendon hoiva- ja palvelukotien esimiesten GDPR-osaamisen taso sekä heidän oma näkemyksensä saamastaan GDPR-koulutuksesta. Attendo voi hyödyntää selvityksessä saatua tietoa GDPR-koulutusta kehittäessään. Kohderyhmänä olivat kaikki Attendon hoiva- ja palvelukotien esimiehet eli yhteensä 343 henkilöä. Sähköinen kysely lähetettiin kaikille esimiehille talvella 2018. Vastauksia saatiin 83:lta hoiva- ja palvelukodin esimieheltä.

Tulosten mukaan esimiesten GDPR-osaaminen on kiitettävällä tasolla. Kyselyn avulla esiin nousi kuitenkin myös puutteita tietosuojaosaamisessa. Selvästi eniten lisäkoulutusta kaivattiin GDPR:n yleisperiaatteiden ja henkilötietojen tunnistamiseen. Attendon toteuttama GDPR-koulutus koettiin hyödylliseksi ja tarpeelliseksi. Toisaalta koulutuksen ja osaamisen tavoitteet tulisi vastanneiden mukaan kuvata paremmin.

Esimiehet kokivat digitaalisen Valo-koulutusympäristön mieluisaksi alustaksi koulutuksen suorittamiseen. Tulosten perusteella Valo-koulutusympäristön rinnalle kaivattiin myös koulutustilaisuuksia, etäluentoja sekä koulutusvideoita.
Selvitys saavutti sille asetetut tavoitteet. Vastausprosentti jäi kuitenkin alhaiseksi (24%), joten tuloksia ei voi yleistää laajasti. Tuloksia ja niiden pohjalta tehtyjä kehittämisehdotuksia voidaan tästä huolimatta hyödyntää tietosuojaosaamisen ja -koulutuksen kehittämisessä. Myös esimiehille laadittua kyselylomaketta voidaan osin hyödyntää henkilöstön tietosuojaosaamisen selvittämiseksi tulevaisuudessa.

Kirjoittajat: 

Kirsli Laurila ja Niina Nissinen, ylempi AMK-opiskelijat, Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio ja liiketoimintaosaaminen –koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu

Taina Anttonen, yliopettaja, Lahden ammattikorkeakoulu

Tämä artikkeli on kirjoitettu osana ylempi AMK-koulutuksen opinnäytetyöprosessia.