Vastuullisuusohjelma 2019

 

Attendo kehittää toimintaansa vahvistaakseen edelleen hoivakotiensa hoivan laatua, työhyvinvointia ja asiakaskokemusta

Attendon vastuullisuusohjelma vuodelle 2019 perustuu keskeisiltä ulkoisilta sidosryhmiltä, henkilöstön huolenilmasuista ja viranomaistarkastuksista saatuun palautteeseen ikäihmisten hoivakotien tämänhetkisistä olennaisista kehitystarpeista.

Ohjelma rakentuu kehitystoimenpiteistä, jotka on ryhmitelty kolmeen osa-alueeseen: hoivatyön sujuvoittaminen, toiminnan ja osaamisen kehittäminen sekä viestintä ja vastuullisuus.

Toimenpiteiden tavoitteina ovat hoivakotien henkilökunnan työhyvinvoinnin parantaminen, asukkaiden hoivan laadun jatkuva parantaminen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen sidosryhmien kanssa.

Attendon vastuullisuusohjelma sisältää sekä pitkän että lyhyen ajan toimenpiteitä. Ohjelman edistymä ja tavoitteiden toteuma raportoidaan alla olevaan toimenpidelistaan kahdesti vuonna 2019: elokuussa ja joulukuussa.

Hoivatyön sujuvoittaminen

Tavoite

Toimenpiteet

Toteuma 8/2019

Hoivakotien henkilökunnan työhyvinvoinnin parantaminen.

Lisäämme avustavan henkilöstön määrää avustamaan hoivakodin siistimisessä, vaatehuollossa, ruokailussa ja muissa tehtävissä. 

Avustavan henkilöstön määrää on systemaattisesti lisätty kaikilla osa-alueilla.

Nimeämme tiiminvetäjiä, joiden tehtävänä on käytännön hoitotyön kehittäminen yhdessä hoivakodin johtajan kanssa.

Olemme nimenneet 95 tiiminvetäjää.

Nopeutamme ja sujuvoitamme rekrytointia

 • Palkkaamme alueellisia rekrytointikoordinaattoreita hoitamaan alueensa resursointia ja sijaisten hankintaa yhteistyössä esimiesten kanssa.
 • Kehitämme rekrytointityökaluja ja -prosesseja.
 • Teemme aktiivista yhteistyötä oppilaitosten kanssa.
 • Olemme rekrytoineet 13 rekrytointikoordinaattoria.
 • HR-järjestelmän rekrytointiosaa pilotoitu keväästä lähtien. (Yksiköiden käytössä syyskuussa.)
 • Olemme rekrytoineet HRD-asiantuntijan vastaamaan oppilaitosyhteistyön kehittämisestä.
 • Olemme lisänneet alueellista oppilaitosyhteistyötä. 

Lisäämme vakinaisten ja täysaikaisten työsuhteiden sekä vakituisten sijaisten määrää.

 • Työsuhteiden määrää on kokonaisuudessaan lisätty, mm. vakituisen henkilöstön määrä on lisääntynyt 350 henkilöllä.
 • Olemme rekrytoineet kiertäviä sairaanhoitajia ja lähihoitajia toimimaan alueellisina sijaisina.

 

Toiminnan ja osaamisen kehittäminen

Tavoite

Toimenpiteet

Toteuma 8/2019

Asukkaiden hoivan laadun jatkuva parantaminen.

Omavalvontasuunnitelmat

 • tarkistetaan yksikkökohtaisesti yhdessä henkilöstön kanssa
 • tiivistetään käytännön työkaluksi
 • julkaistaan yksikön nettisivuilla.
 • Omavalvontasuunnitelmien pohja on päivitetty.
 • Yksikkökohtaisten omavalvontasuunnitelmien päivitystyö jatkuu. (Omavalvontasuunnitelmat julkaistaan uusituilla verkkosivuilla syksyllä.)
 • Ateriapalveluiden omavalvontasuunnitelman digitalisointi aloitettu elokuussa.

Kehitämme lääkehoitoa parantamalla toimintatapoja ja järjestelmiä.

 • Lääkehoitosuunnitelmat päivitetään, lääkkeiden säilytyksen ohjeistoa tarkennetaan ja yksikkökohtaiset, näyttöön perustuvat lääkeluvat varmistetaan.
 • Käytämme tarpeen mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita auditoimaan lääkehoitoa.
 • Lääkehoitosuunnitelman pohja on päivitetty ja lääkelupalomake on uudistettu ja yhtenäistetty.
 • Yksikkökohtaisten lääkehoitosuunnitelmien päivitys jatkuu.
 • Yliopiston Apteekki on tehnyt lääkehuollon kokonaisuuden auditointeja Attendon yksiköihin keväällä.
 • Hoivakodeissa on kiinnitetty erityistä huomiota työntekijöiden lääkelupien ajantasaisuuteen.

Kehitämme osaamista

 • Panostamme perehdytykseen ja otamme käyttöön sähköisen oppimisjärjestelmän.
 • Lisäämme koulutusta sekä esimiehille ja johtajille että hoivahenkilöstölle. Aihealueina ovat mm. esimies- ja vuorovaikutustaidot sekä muistisairauksien hoito.
 • Sähköistä perehdytys- ja koulutusjärjestelmää (Valo) on pilotoitu keväällä. (Yksiköiden käytössä syyskuussa.)
 • Olemme lisänneet esimiesten koulutusta mm. verkon kautta ja järjestäneet koulutuspäiviä mm. valmentavasta johtamisesta.
 • Koulutustyöryhmä on perustettu.

Arvioimme asukkaiden raskashoitoisuutta tarkemmin, esimerkiksi lisäämällä RAI:n käyttöä. Otamme hoitoisuuden ja sen muutokset tarkemmin huomioon ja sovimme palvelun tilaajan kanssa hyvään hoivaan tarvittavasta hoitajamitoituksesta ja sen muutoksista.

 • Asukkaidemme raskashoitoisuuden arviointia ohjaavat toimilupa, omavalvonta ja Valviran tuore arviointityöväline. Lisäksi Valviran ja AVI:en tarkastusraporttien pohjalta saatuja oppeja on levitetty myös tarkastamattomiin yksiköihin.
 • Tilaaja-asiakkaiden kanssa käydyissä neuvotteluissa on keskusteltu RAI:n käyttöönotosta niissä kunnissa, missä RAI ei vielä ole käytössä.

Runsaasti hoivaa tarvitsevat asukkaat muuttavat uuteen hoivakotiin jaksotetusti.

Uusissa hoivakodeissa asukkaiden muutto on järjestetty jaksotetusti.

 

Viestintä ja vastuullisuus

Tavoite

Toimenpiteet

Toteuma 8/2019

Vuorovaikutuksen vahvistaminen sidosryhmien kanssa.

Kehitämme vuorovaikutusta asukkaittemme omaisten kanssa.

 • Käytössämme on omaisten toiveiden mukaiset kanavat, joiden kautta kerromme heille hoivakodin tapahtumista ja asukkaiden tilanteesta.
 • Järjestämme omaisille tilaisuuksia hoivakodeissa säännöllisesti.
 • Selvitimme omaisten toiveita omaistyytyväisyys-kyselyllä sekä erillisellä kvalitatiivisella tutkimuksella.
 • Omaisten iltoja järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa.
 • Omaisviestinnän työkaluja kartoitettu ja pilotoitu.

Varmistamme riittävät työyhteisöviestinnän resurssit ja kanavat ja lisäämme sisäistä viestintää ja henkilöstön osallistamista.

 • Olemme rekrytoineet työyhteisöviestinnän päällikön.
 • Sisäisen viestinnän kanavia on lisätty, esimerkiksi kuukausittaiset johdon videoinfot ja uutiskirje esimiehille sekä Attendo-sanomat koko henkilöstölle.
 • Intranetin uudistusprojekti on meneillään. Intranettiä uudistetaan henkilöstöä osallistaen.
 • Olemme ottaneet käyttöön uuden sisäisen palaute- ja kehityskanavan sekä kanavan väärinkäytöksien ilmiantoon.
 • Tutkimus työntekijäkokemuksesta tehty kesäkuussa.

Varmistamme toimintamme läpinäkyvyyden aktiivisella ja avoimella sidosryhmäyhteistyöllä, vuorovaikutuksella ja viestinnällä.

Kehitämme kattavat yhteiskuntavastuun periaatteet ja käytänteet, ja koulutamme henkilöstömme sitoutumaan niihin. Raportoimme vastuullisuudesta avoimesti ja asianmukaisella tavalla.