Vastuullisuusohjelma 2019

 

Attendo kehittää toimintaansa vahvistaakseen edelleen hoivakotiensa hoivan laatua, työhyvinvointia ja asiakaskokemusta

Attendon vastuullisuusohjelma vuodelle 2019 perustuu keskeisiltä ulkoisilta sidosryhmiltä, henkilöstön huolenilmasuista ja viranomaistarkastuksista saatuun palautteeseen ikäihmisten hoivakotien tämänhetkisistä olennaisista kehitystarpeista.

Ohjelma rakentuu kehitystoimenpiteistä, jotka on ryhmitelty kolmeen osa-alueeseen: hoivatyön sujuvoittaminen, toiminnan ja osaamisen kehittäminen sekä viestintä ja vastuullisuus.

Toimenpiteiden tavoitteina ovat hoivakotien henkilökunnan työhyvinvoinnin parantaminen, asukkaiden hoivan laadun jatkuva parantaminen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen sidosryhmien kanssa.

Attendon vastuullisuusohjelma sisältää sekä pitkän että lyhyen ajan toimenpiteitä. Ohjelman edistymä ja tavoitteiden toteuma raportoidaan alla olevaan toimenpidelistaan kahdesti vuonna 2019: elokuussa ja joulukuussa.

Hoivatyön sujuvoittaminen

Tavoite

Toimenpiteet

Toteuma 8/2019

Hoivakotien henkilökunnan työhyvinvoinnin parantaminen.

Lisäämme avustavan henkilöstön määrää avustamaan hoivakodin siistimisessä, vaatehuollossa, ruokailussa ja muissa tehtävissä. 

 

Nimeämme tiiminvetäjiä,joiden tehtävänä on käytännön hoitotyön kehittäminen yhdessä hoivakodin johtajan kanssa.

 

Nopeutamme ja sujuvoitamme rekrytointia

 • Palkkaamme alueellisia rekrytointikoordinaattoreita hoitamaan alueensa resursointia ja sijaisten hankintaa yhteistyössä esimiesten kanssa.
 • Kehitämme rekrytointityökaluja ja –prosesseja.
 • Teemme aktiivista yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

 

Lisäämme vakinaisten ja täysaikaisten työsuhteiden sekä vakituisten sijaisten määrää.

 

 

Toiminnan ja osaamisen kehittäminen

Tavoite

Toimenpiteet

Toteuma 8/2019

Asukkaiden hoivan laadun jatkuva parantaminen.

Omavalvontasuunnitelmat

 • tarkistetaan yksikkökohtaisesti yhdessä henkilöstön kanssa
 • tiivistetään käytännön työkaluksi
 • julkaistaan yksikön nettisivuilla.

 

Kehitämme lääkehoitoa parantamalla toimintatapoja ja järjestelmiä.

 • Lääkehoitosuunnitelmat päivitetään, lääkkeiden säilytyksen ohjeistoa tarkennetaan ja yksikkökohtaiset, näyttöön perustuvat lääkeluvat varmistetaan.
 • Käytämme tarpeen mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita auditoimaan lääkehoitoa.

 

Kehitämme osaamista

 • Panostamme perehdytykseen ja otamme käyttöön sähköisen oppimisjärjestelmän.
 • Lisäämme koulutusta sekä esimiehille ja johtajille että hoivahenkilöstölle. Aihealueina ovat mm. esimies- ja vuorovaikutustaidot sekä muistisairauksien hoito.

 

Arvioimme asukkaiden raskashoitoisuutta tarkemmin, esimerkiksi lisäämällä RAI:n käyttöä. Otamme hoitoisuuden ja sen muutokset tarkemmin huomioon ja sovimme palvelun tilaajan kanssa hyvään hoivaan tarvittavasta hoitajamitoituksesta ja sen muutoksista.

 

Runsaasti hoivaa tarvitsevat asukkaat muuttavat uuteen hoivakotiin jaksotetusti.

 

 

Viestintä ja vastuullisuus

Tavoite

Toimenpiteet

Toteuma 8/2019

Vuorovaikutuksen vahvistaminen sidosryhmien kanssa.

Kehitämme vuorovaikutusta asukkaittemme omaisten kanssa.

 • Käytössämme on omaisten toiveiden mukaiset kanavat, joiden kautta kerromme heille hoivakodin tapahtumista ja asukkaiden tilanteesta.
 • Järjestämme omaisille tilaisuuksia hoivakodeissa säännöllisesti.

 

Varmistamme riittävät työyhteisöviestinnän resurssit ja kanavat ja lisäämme sisäistä viestintää ja henkilöstön osallistamista.

 

Varmistamme toimintamme läpinäkyvyyden aktiivisella ja avoimella sidosryhmäyhteistyöllä, vuorovaikutuksella ja viestinnällä.

 

Kehitämme kattavat yhteiskuntavastuun periaatteet ja käytänteet, ja koulutamme henkilöstömme sitoutumaan niihin. Raportoimme vastuullisuudesta avoimesti ja asianmukaisella tavalla.