• Attendo

Attendo lastensuojelun avopalvelut

Lastensuojelu · Lastenkoti · Nuortenkoti · lastensuojelun avopalvelut

Attendon avopalvelut tarjoavat ammatillista tukihenkilötoimintaa, perhetyötä ja kotona tehtävää perhekuntoutusta sosiaalihuollon palveluna, lastensuojelun avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona. Attendo tuottaa kuntien kumppanina lastensuojelun koko palveluketjun varhaisen tuen palveluista lastensuojelun sijaishuoltoon.

Palvelupäällikkö

Kirsi Salo

Kirsi Salo

Puhelin: 044 494 0015

Hei, olen Kirsi Salo ja vastaan Attendon lastensuojelun avopalveluista.

Puhelin: 044 494 0015
Sähköposti: avopalvelut@attendo.fi

Osoite

Itämerenkatu 9, 00180 Helsinki

Lisätietoja

Tukihenkilötyö

Attendon ammatillinen tukihenkilötoiminta on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka ovat aikuisen tuen ja ohjauksen tarpeessa tai syrjäytymisvaarassa. Tukihenkilötoimintamme tavoitteena on, että sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen avulla lapsi tai nuori saa eväät parempaan elämänhallintaan. Tukihenkilötoiminnalla edistämme ja tuemme lasten ja nuorten myönteistä kehitystä sekä tuemme ja vahvistamme vanhempien kykyä kasvattaa. Toiminta perustuu tukihenkilön ja tuettavan luottamukselliseen suhteeseen. Tukihenkilötoiminnan sisältö määritellään aina lapsen tai nuoren elämäntilanteesta ja tarpeista käsin. Toiminta voi vaihdella kannustavista keskusteluista koulunkäynnin tukemiseen, harrastamiseen, itsetunnon vahvistamiseen, sosiaalisten suhteiden opetteluun, omien asioiden hoitoon, perhesuhteiden vaalimiseen ja omasta itsestä huolehtimiseen.

Perhetyö

Perhetyötä tehdään kotikäyntityönä sekä erilaisissa vertaisryhmissä. Työskentelyllä edistetään lapsen turvallista kasvua ja kehitystä sekä pyritään lisäämään perheen hyvinvointia ja omatoimisuutta. Perhetyön alkaessa tehdään suunnitelma yhdessä perheen kanssa. Tavoitteena on perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen lisääminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen.

Perhettä autetaan kokonaisuutena, mutta myös perheenjäsenten yksilöllisiin tarpeisiin vastataan. Perhetyö voi liittyä

  • vanhemmuuden tukemiseen
  • lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen
  • kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan
  • perheen toimintakyvyn vahvistamiseen
  • perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sosiaalisten verkostojen laajentamiseen
  • syrjäytymisen ehkäisyyn

Kotona tehtävä perhekuntoutus

Perheiden kotona tehtävä perhekuntoutus on koko perheelle tarjottavaa suunniteltua ja tavoitteellista kuntoutusta. Perhekuntoutus on moniammatillista ja intensiivisempää  palvelua kuin perhetyö. Perhekuntoutuksella pyritään turvaamaan lasten kasvuolosuhteet, tukemaan vanhempia kasvatuksessa ja vahvistamaan perheen omia voimavaroja. Perheenjäsenten vuorovaikutusta tuetaan erilaisin toiminnallisin menetelmin, minkä lisäksi perhekuntoutuksessa opetellaan arjessa tarvittavia taitoja ja esimerkiksi säännöllisen päivärytmin vakiinnuttamista.

Perhekuntoutusjaksolla voidaan harjoitella ristiriitojen rakentavaa käsittelyä, yhdessä elämistä ja lapsista huolehtimista. Perhekuntoutusjaksolla taitoja harjoitellaan moniammatillisella tuella.

Perhekuntoutusjakson tavoitteena on, että tuella pystytään saamaan lapselle turvallinen sekä kasvua ja kehitystä tukeva koti.