Hyppää sisältöön

RAI-arviointi nostaa hoiva-asukkaan koko persoonan esiin

16.3.2023
Hoivapalveluiden asiakkaiden terveydentilaa ja toimintakykyä mittaava RAI-arviointi on osoittautunut tärkeäksi apuvälineeksi hoivatyössä. RAI:n avulla on mahdollista saada kattavaa tietoa asukkaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä ja tuoda esiin hänen vahvuuksiaan ja voimavarojaan. RAI-arviointi otetaan 1.4.2023 alkaen käyttöön kaikissa maamme ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä.

Jaa

Attendon hoivakodeissa RAI on otettu käyttöön ensimmäisen kerran jo vuonna 2015. Huhtikuun 2023 alusta lähtien laki velvoittaa ottamaan sen käyttöön kaikissa yksiköissä, joissa tarjotaan ikäihmisten ympärivuorokautista hoivaa tai muuta pitkäaikaista hoivaa. Lain mukaan RAIta on käytettävä myös kotihoidon säännöllisen palvelun piirissä olevilla ja palvelunohjauksessa.

Asukkaat ja heidän tarpeensa kohdataan yksilöinä

RAIn avulla on pyrkimys tukea asukkaan itsemääräämisoikeutta ja tätä kautta tarjota asukkaalle juuri hänen näköisensä arki. RAIn avulla voidaan löytää paljon asukkaan sosiaalisuuteen liittyvää tietoa, esimerkiksi hänen aiemmista harrastuksistaan. Asukkaan RAI-seurantajaksosta on hyvä kertoa myös läheisille, joilla on mahdollisuus olla mukana kertomassa asukasta koskevista asioista.

Attendon RAI-erityisasiantuntija Anita Akiolan mielestä on tärkeää, että RAI pysäyttää hoitajat arjen kiireen keskellä miettimään asukkaita entistä vahvemmin yksilöinä. RAIn avulla pyritään tunnistamaan ja etsimään asukkaan voimavaroja, joita ei ole aiemmin kyetty huomaamaan.

– On tilanteita, joissa asukas saattaa itkeä läheiselleen koti-ikävää, mutta ei kerro siitä hoitajalle. Sen vuoksi olisi tärkeää, että läheiset tulisivat kertomaan hoitajille rohkeasti heidän läheisiään koskevista asioista, Akiola sanoo.

Akiola korostaa, että RAIn avulla kaikista hoivayksikön asukkaista arvioidaan samat asiat. RAIn avulla voidaan luoda kokonaiskuva yksikön asukkaista ja vertailla sitä muiden yksiköiden vastaavaan arviointiin. RAI-tuloksien avulla voidaan myös arvioida asukkaan saaman hoidon laatua. Näiden avulla voidaan selvittää, onko esimerkiksi lääkehoidossa tai ravitsemuksessa parannettavaa.

– RAI-tiedon avulla kehitämme palveluja asukaslähtöisemmäksi. Tavoitteena on asukkaan omannäköinen elämä ja arki Attendo- kodeissa, sanoo Akiola.

RAI:lle on varattava aikaa työvuorolistoista

Attendolla on yksiköitä, joissa RAI on ollut käytössä jo pitkään, mutta on myös paljon yksiköitä, joissa sen käyttöönotto on vasta aloitettu. Osassa Attendon yksiköistä RAIta on hyödynnetty hoitoneuvotteluissa ja asiakkaan hoidon suunnittelussa. Ensimmäinen vuosi yksikössä menee yleensä RAI:n harjoitteluun.

Kainuun Ristijärvellä sijaitsevassa Onnentuvan hoivakodissa RAI on otettu käyttöön vuosi sitten. Parhaillaan asukkaille tehdään jo kolmansia RAI-arviointeja. Heti toiminnan alussa hoivakodin johtaja Hanna-Kaisa Mertanen suunnitteli työvuorolistaan työntekijöille RAI-koulutukset sekä aloitusarvioinnit asukkaille. Arviointeja tekeville omahoitajille varattiin riittävästi työaikaa niiden tekemiseen yhdessä nimetyn RAI-vastaavan Sanja Leinosen kanssa.

Tuolloin hiljattain sosionomiksi valmistuneelle Leinoselle RAI oli uusi asia.

– RAI:n oppiminen on toteutunut Attendo-kodissamme ennakkosuunnittelun ansiosta hyvin ja nyt siitä on tullut jo rutiinia. Ensimmäinen RAI-arviointi suunnitellaan uudelle asukkaalle heti, kun hän on tullut taloon, kertoo Leinonen.

Leinonen tekee arviointeja itse ja on arvioinneissa muiden omahoitajien tukena. Mahdollisesti jatkossa myös läheiset voivat osallistua arviointeihin.

Attendo Onnentuvalla asuu 22 asukasta. Suurin osa heistä on muistisairaita ja heidän toimintakykynsä vaihtelee. Osa asukkaista on omatoimisia, osan tueksi tarvitaan kaksi hoitajaa.

Selkein ja konkreettinen RAI-arvioinneista noussut hyöty näkyy asukkaiden yksilöllisessä ravitsemuksen suunnittelussa. RAI osoittaa aliravitsemusriskissä olevat asukkaat, jolloin heidän päivittäiseen ravitsemukseensa voidaan tehdä muutoksia yhteistyössä keittiöhenkilökunnan kanssa. RAI-arvioinneissa Onnentuvalla ovat mukana myös fysioterapeutit, jotka osallistuvat asukkaiden aktiviteettien ja kuntoutuksen suunnitteluun.

Leinosen mukaan RA:ita voitaisiin kehittää niin, että ympärivuorokautisessa palveluasumisessa olisi käytettävissä kohdennetumpi RAI-mittari.

– Nykyisessä arvioinnissa on paljon kysymyksiä, jotka ovat liian vaativia monille ympärivuorokautisessa palveluasumisessa olevalle asukkaalle, hän sanoo.

Entistä enemmän moniammattillista yhteistyötä

Attendon terapiapalveluiden vastaava terapeutti Teemu Kipinä vetää Oulussa omia tiimejä, joissa perehdytään RAI-tiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen Pohjois-Suomen yksiköissä. Kipinä valmistui viime kesänä kuntoutuksen asiantuntijaksi ylemmästä ammattikorkeakoulusta ja on tehnyt opinnäytetyön, joka liittyi RAI-arviointitiedon hyödyntämiseen kuntoutuksellisten palvelutarpeiden tunnistamisessa ympärivuorokautisessa hoivapalvelussa. Kipinä aloitti Attendolla fysioterapeuttina vuonna 2019. Jo silloin RAI oli välineenä useissa alueen ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä.

Nyt Kipinällä on takanaan kolmen vuoden kokemus RAI-arviointitoiminnasta. Hän osallistuu myös RAI-kehittämistyöhön.

– RAI:n mittareiden avulla voidaan kiinnittää huomio asukkaan arkisuoriutumista alentaviin tekijöihin ja puuttua niihin. Mittareiden avulla pyritään saamaan asukkaan omia voimavaroja paremmin käyttöön ja samalla suuntaamaan hoitoresursseja sinne, missä niitä tarvitaan enemmän, Kipinä sanoo.

Asukkaiden RAI-arviointietoa välitetään jatkossa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle kaksi kertaa vuodessa.

Attendolle on tulossa myös uusia koulutusmateriaaleja RAI:hin liittyen. Sähköinen materiaali on saatavilla työntekijöiden sisäisellä Valo-koulutusalustalla. Myös terapeuteille suunnattu käsikirja on jo valmiina.

– RAI lisää moniammatillista yhteistyötä ja sen avulla voidaan hyödyntää eri alojen hoiva-ammattilaisten ydinosaamista. Asukkaan kannalta tavoitteena on, että hänen voimavarojaan pystytään tunnistamaan ja hyödyntämään, sanoo Kipinä.

RAI-kysymysten avulla tietoa
ravitsemuksesta, mielialasta
ja toimintakyvystä

RAI-arviointi kirjataan Attendolla käytössä olevaan RAIsoftin ohjelmistoon.

Ohjelmistoon kirjataan asiakkaasta paljon erilaista haastattelujen ja havainnoinnin avulla saatua tietoa. Sen jälkeen ohjelmisto pystyy arvioimaan, mitä asioita hoidossa olisi otettava erityisesti huomioon.

Tavoitteena on, että RAI-arviointi tehdään kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas on hakeutunut hoivayksikköön.

Hoivayksikössä arvioiden tekeminen kuuluu ensisijaisesti omahoitajalle, mutta suositeltavaa on, että arviot tehdään pareittain.

– RAI-arvioinnin tulisi perustua mahdollisimman monen ihmisen arvioon. Ihanteellista olisi, jos se toteutettaisiin moniammatillisessa tiimissä, jossa olisi mukana muun muassa fysioterapeutti, kertoo Attendon RAI-erityisasiantuntija Anita Akiola.

Hänen mukaansa on tärkeää, että arviointijakso suunnitellaan ennalta. RAI-seurantajakso on kolme vuorokautta. Sinä aikana asiakasta seurataan ja hänelle esitetään RAI-kysymyksiä liittyen esimerkiksi ravitsemukseen, mielialaan ja toimintakykyyn.

– Ohjelmisto pystyy tarkastelemaan vastauksia ja arvioimaan asiakkaan toimintakykyä. Se auttaa omahoitajaa tunnistamaan, mihin asioihin juuri tämän asiakkaan kanssa tulisi kiinnittää huomio.

RAI-haastattelut uusitaan vähintään puolen vuoden välein. RAI voidaan tehdä aiemminkin, jos asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuu jokin suuri muutos, esimerkiksi kaatuminen.

RAI on hyvä arviointiväline, kun halutaan tietää kognitiosta eli asiakkaan kyvystä käsitellä tietoa. RAIn avulla voidaan esimerkiksi arvioida asukkaan muistisairauden etenemistä.